Onderwijs

Op basisschool De Wieken zien we elk kind als een uniek persoon met eigen talenten en competenties. In ons onderwijs maken we gebruik van deze talenten en sluiten we aan bij leerstijlen van kinderen. Daarom werken we met het concept van Meervoudige Intelligentie. Het uitgangspunt hierbij is dat ieder mens niet over één maar over meerdere intelligenties beschikt. De kinderen op onze school zijn dan ook op verschillende wijzen ‘knap’. We geloven daarom niet in ‘hoe intelligent ben je’, maar in ‘hoe ben je intelligent’. 

Als team van de Wieken hebben wij de overtuiging dat kinderen en volwassenen tot leren komen als aan belangrijke basisbehoeften wordt voldaan. Pas dan staat een persoon open voor ontwikkeling.

  • kinderen moeten zich geaccepteerd voelen in hun sociale omgeving, ze moeten het gevoel hebben erbij te horen, welkom te zijn en er toe doen. Als kinderen zich veilig te voelen, komen ze met plezier naar school. (relatie)
  • leerlingen hebben er behoefte aan om greep te krijgen op de wereld om zich heen en het gevoel hebben de wereld aan te kunnen en voor zijn taak berekend zijn. Als kinderen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aan kunnen, zullen zij het gevoel krijgen dat zij hun grenzen steeds verder kunnen verleggen. (competentie)
  • ieder mens heeft er behoefte aan zijn leven in te richten zoals hij dat wil, zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te kunnen zijn. Wij willen kinderen laten weten dat ze (in elk geval voor een groot deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. (autonomie)

Samen vormen deze drie basisbehoeften het pedagogisch klimaat dat aan onze school ten grondslag ligt en waar we veel waarde aan hechten.

Wat we op De Wieken erg belangrijk vinden, is dat kinderen niet alleen leren van de leerkracht. Zij kunnen namelijk ook veel leren van en met elkaar. Daarom stimuleren we het leren samenwerken tussen kinderen en maken daarmee gebruik van de vaardigheden die kinderen bezitten om van elkaar te leren. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en daarbij een grote mate van zelfstandigheid krijgen. Dit zie je in de school terug bij presentaties, muurkranten en andere werkstukken.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat kinderen verschillend zijn en op een verschillende manier ‘knap’ zijn. In onze werkwijze proberen wij onderwijs op maat aan te bieden. In onze groepen geven wij de leerstof volgens het systeem van de effectieve instructie, wat betekent dat er in niveaugroepen gewerkt wordt. Kinderen die zich snel ontwikkelen krijgen hiervoor de ruimte en worden daarnaast extra uitgedaagd. En leerlingen die behoefte hebben aan extra instructie worden hierin ondersteund. Hierdoor heeft de leerkracht in de groep veel tijd voor individuele aandacht aan kinderen.

Kinderen werken binnen de groep op hun eigen niveau en in hun eigen tempo naar het einddoel.

Ook proberen we ons onderwijs in een betekenisvolle context aan te bieden. We zoeken daarbij aansluiting bij het aanbod van de omgeving. Onze kinderen moeten leren dat hun wereld groter is dan alleen de eigen wijk. Het is belangrijk dat kinderen leren ook voor een ander iets te betekenen, op school, maar zeker ook daarbuiten.

Aangezien we de kinderen in de breedste zin willen ontwikkelen, is er op school ook veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor creatieve vakken als drama en toneel, tekenen en handvaardigheid.